Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Företag med speciella kollektivavtalsområden

Månadsrapportering – start 2024

Fora går över till månatlig hantering av Avtals­pension SAF-LO och de kollektiv­avtalade försäkringarna. Det innebär månatlig löne­­rapportering, fakturering och överföring av pensions­premier till de pensions­bolag de anställda valt för förvaltningen av tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO.

Den här informationen vänder sig specifikt till företag med anställda som omfattas av Avtals­pension SAF-LO, utan att kategoriseras som ”Arbetare”.

För alla anställda som omfattas av Avtals­pension-SAF-LO gäller:

  • Ny upp­märkning ska tilldelas de anställda inför den första månads­­rapporteringen av löner.
  • Löner ska rapporteras varje månad med start i februari.

Generell information kan i vissa fall bli missvisande

Det finns kollektiv­avtalsområden där den generella informationen kan bli missvisande eftersom kollektiv­avtalet omfattar och beskriver andra personalkategorier än arbetare.  Om ni omfattas av ett sådant kollektiv­avtalsområde så kan det innebära att andra personalkategorier också berörs av övergången till månadshantering. 

Exempel på personalkategorier är:
Personal", ”Samtliga anställda” , "Tjänsteman" eller ”Anställd utövare”.

Checklista

Förberedande

31 januari 2024

Inför första månads­­rapporteringen

31 mars 2024

April 2024

Syftet med övergången

Toggle
  • Anställda med Avtals­pension SAF-LO kommer att få sina pensions­premier överförda varje månad. Att premierna överförs en gång i månaden i stället för en gång om året, innebär större möjligheter till avkastning under året.  
  • Arbetsgivarna får en faktura med verklig kostnad istället för preliminär kostnad för Avtals­pension SAF-LO och de anställdas kollektiv­avtalade försäkringar.
  • Genom att införa månatlig löne­­rapportering harmoniseras också rapporteringen till Fora med annan rapportering som arbetsgivarna gör, exempelvis till Skatteverket och Collectum. Arbetsgivare kan då ha mer enhetliga rutiner för olika former av rapportering. 

Det är Svenskt Näringsliv och LO som har träffat överenskommelsen om att övergå till månatlig hantering av Avtals­pension SAF-LO.

Så påverkas lönerapporteringen

Toggle

Löner som betalats ut under 2023 ska rapporteras in som vanligt i januari 2024. Därefter ska lönerna rapporteras varje månad.

Från och med januari 2024 och tills vidare gäller följande:

Rapportering När
Löne­­rapportering anställda med Avtals­pension SAF-LO Nytt: Kontant utbetald bruttolön per individ rapporteras varje månad. 
Premier för Livsarbetstids­pension, Arbetstids­pension och extra pensions­premier Oförändrat: Beräknad premie rapporteras årligen alternativt vid behov (extra pensions­premie).
Företagares egen försäkring Oförändrat: Slutlig inkomst rapporteras årligen från och med januari och senast i april efterföljande år.

Ny uppmärkning av anställda

Toggle

Uppmärkning är grunden för att företagets anställda ska omfattas av rätt försäkringar och få rätt premier inbetalda till sin tjänste­pension. I samband med övergången till månatlig löne­­rapportering 2024 ska alla era anställda med Avtals­pension SAF-LO tilldelas ny upp­märkning.

Exempel på hur upp­märkningen kan se ut

FOK700102 Tjänsteman, ren Detaljhandel
FOK356804 Personal - Kollektiv­avtal Flygtekniker med typcertifikat
FOK301122 Samtliga anställda - Kollektiv­avtal Film-, TV-, video- inspelnings­avtal
FOK300869 Sjöfolk - Kollektiv­avtal Storsjö­avtalet

Kod och kollektiv­avtalsnamn skiljer sig åt beroende på vilket/vilka kollektiv­avtal företagets anställda omfattas av. Varje företag får enbart tillgång till de upp­märkningar som är aktuella för just det företaget.

Mer om upp­märkning

Mer information om upp­märkning finns på sidan "Upp­märkning av anställda". Där är indelningen i personalkategorierna "Arbetare" respektive "Tjänste­män" tongivande. Företag där avtalet har annan personalkategorisering för de anställda med Avtals­pension SAF-LO behöver inte lägga lika stor vikt vid den informationen.

Så påverkas faktureringen

Toggle

Från och med 2024 fakturerar Fora från två olika system. Ert företag/organisation kommer att få: 

  • Fakturan för den slutliga löne­­­rapporteringen för 2023 (oförändrat).
  • En månadsfaktura för Avtals­pension SAF-LO och övriga kollektiv­avtalade försäkringar. Fakturan skickas varje månad med start tidigast i april. Om Deltids­pensions­avsättning, Extra pensions­avsättning och kollektiv­avtalade avgifter ingår i kollektiv­avtalet faktureras dessa varannan månad på månadsfakturan.

Olika bankgironummer
Fakturorna ska betalas till olika bankgironummer. Det är mycket viktigt att de olika fakturorna betalas till rätt mottagare!

Så påverkas de anställdas pensionspremier

Toggle

Från och med januari 2024 och tills vidare gäller följande:

Pensions­premie Överföring till pensions­bolag
Pensions­premie för Avtals­pension SAF-LO. Nytt: Överförs till valt pensions­bolag varje månad. 
Pensions­premie för kompletterande pensions­premie (Extra pensions­avsättning och Deltids­pensions­avsättning). Oförändrat: Överförs till valt pensions­bolag en gång per år. 
Pensions­premie för Livsarbetstids­pension och Arbetstids­pension. Oförändrat: Överförs till valt pensions­bolag en gång per år. 
Extra pensions­premier. Oförändrat: Överförs till valt pensions­bolag när premien är betald.

Hjälpte den här sidan dig?

Frågor och svar månads­rapportering

Här finns svar på de frågor som ställs om bland annat upp­märkning, löne­rapportering och fakturan från Fora, i samband med övergången till månatlig rapportering av arbetares löner, med start 2024.