Traditionell försäkring

Traditionell försäkring är ett försiktigare val där pensionsförvaltaren tar beslut om hur dina pensionspengar placeras utifrån ålder och hur lång tid du har kvar till pension.

Det finns också en minsta garanti för hur stor pension som förvaltaren lovar att betala ut. Garantin gör att förvaltningen är något försiktigare men i gengäld blir utvecklingen av dina pensionspengar mer stabil. Dina pensionspengar placeras i en av förvaltaren utvald mix av huvudsakligen svenska och utländska aktier, fastigheter och räntepapper.

Du kan jämföra de traditionella försäkringarna genom att titta på förvaltarens historiska avkastning, hur garantin är utformad och avgifterna som pensionsförvaltaren tar ut.

Här gör du dina val

På Mina sidor väljer du placering för dina pengar, flyttar intjänat pensions­kapital samt lägger till eller tar bort efterlevande­skydd.

Om du inte gör något val

Om du inte gör några val placeras dina pengar i en traditionell försäkring hos AMF. Återbetalnings­skydd och familje­skydd ingår då inte, men du kan ansöka om det senare oavsett vilken pensionsförvaltare du har.

Jämför traditionella försäkringar

Här är de viktigaste punkterna när du ska jämföra traditionella försäkringar:

Avkastning i procent. Vilken förvaltare har lyckats bäst? Du kan jämföra enskilda år och genomsnitt på tre och fem år.

Risk. Du kan få en fingervisning om hur känsliga pensionsförvaltarens investeringar är för börsens svängningar genom att jämföra försäkringenss avkastning mot Morningstars index för svenska blandfonder. 

Solvens. Hur väl rustad är pensionsförvaltaren att möta sina åtaganden? Om värdet på förvaltarens tillgångar närmar sig gränsen för de pensioner man redan lovat betala i framtiden kan bolaget tvingas sälja aktier när kurserna är låga och investera en större andel i räntepapper fast räntorna är låga. Solvensgraden bör alltså ligga över 100 procent. Ett annat mått på solvens är solvenskvot. Vinstutdelande livbolag använder oftast detta sätt för att redovisa sin förmåga att betala utlovade pensioner. Solvenskvoten bör ligga över 1.

Avgifter och kostnader. Vad kostar försäkringen? Inom Avtalspension SAF-LO får förvaltaren bara ta ut: en fast försäkringsavgift i kronor, en rörlig avgift i procent på kapitalet och en kapitalförvaltningskostnad. Försäkringsavgiften får vara max 65 kronor per år. Den rörliga avgiften får vara max 0,20 procent inklusive kapitalförvaltningskostnaden. Vid flytt av pensionskapital får pensionsförvaltaren ta ut en avgift om högst 400 kronor.

Pensionsförvaltare och deras försäkringar

Det finns fyra pensionsförvaltare att välja på för traditionell försäkring. Här kan du läsa om respektive pensionsförvaltare och bland annat se den historiska avkastningen och hur pengarna placeras.

Uppgifterna hämtas från Morningstar.

Alecta

Alecta bildades 1917 under namnet Sveriges Privatanställdas Pensionskassa. Företaget är i dag Sveriges största livförsäkringsbolag med ett förvaltat kapital på ca 700 miljarder kronor. Alecta är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja Alecta som förvaltare inom traditionell försäkring.

AMF

AMF grundades 1973 med syfte att administrera föregångaren till dagens Avtalspension SAF-LO. Bolaget ägs till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv och drivs enligt ömsesidiga principer. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja AMF som förvaltare både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

Folksam Liv

Folksamkoncernen har sina rötter inom den kooperativa rörelsen och har erbjudit olika former av livförsäkring sedan 1925. Folksam Liv är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja Folksam Liv som förvaltare inom traditionell försäkring.

SEB

SEB erbjuder försäkrings- och trygghetslösningar under livets olika skeenden och har ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor och 1,8 miljoner kunder i livförsäkringsverksamheten. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja SEB som förvaltare både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

Jämförelsetal

I tabellen med jämförelsetal kan du jämföra några av de viktigaste nyckeltalen i bolagens erbjudanden. Därifrån kan du också gå vidare till den mer detaljerade informationen per bolag.