Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Rapportering av slutliga löner

information
Information med tidsbegränsad giltighet

Informationen berör den slutliga rapporteringen av 2023 års löner. För månads­rapportering, som startade i februari 2024, gäller annan information för leverantörer av lönesystem.

Alla arbetsgivare som har avtal med Fora ska rapportera slutliga lön en gång per år. Rapporteringen avser då föregående års löner och det är utbetalningsprincipen som gäller.

Rapportering av slutliga löner kan delas in i två övergripande delar:

  1. Totala lönesummor för tjänste­män och i vissa fall även totala lönesummor för arbetare.
  2. Samtliga anställda arbetare med personuppgifter oavsett ålder. För anställda arbetare som är över 65 år ska det finnas ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagare för fortsatt intjänande till avtals­pensionen SAF-LO.

Rapportera alla oavsett ålder

För att göra det enklare för arbetsgivaren uppmanas de att rapportera alla arbetare oavsett ålder. Arbetare som är 65 år eller äldre ska enbart rapporteras in om de har ett särskild överenskommelse med arbetsgivaren om att fortsätta att tjäna in till Avtals­pension SAF-LO. 

Fora kvoterar och summerar utifrån rapporten beroende på ålder vilka som ska omfattas av Avtals­pensionen SAF-LO. Fora räknar också ut vilka löner som är över och under basbeloppen.Vissa premier har olika procentsatser beroende på om lönen är under eller över basbeloppsnivån.

Då ska löner och premier rapporteras

KategoriVadNär
Alla gällande avtal Löner Januari
Extra pensions­premie till Avtals­pension SAF-LO Premier Hela året
Livsarbetstids­pension/Arbetstids­pension Premier Januari - mars,  september
Egen företagare Löner April

Matris för olika basbelopp och åldersintervaller per år

Toggle
År Åldersintervall för totala lönesummor
(TFA, TGL, AGB, OMST)
Åldersintervall för intjänande till Avtals­pension
SAF-LO
7,5 prisbas-belopp 
kronor
7,5 inkomstbas-belopp 
kronor
2007 1942 eller senare 1941 - 1986 (21 år) 302 250 344 250
2008 1943 eller senare 1942 - 1983 (25 år) 307 500 360 000
2009 1944 eller senare 1943 - 1984 (25 år) 321 000 381 750
2010 1945 eller senare 1945 - 1985 (25 år) 318 000 383 250
2011 1946 eller senare 1946 - 1986 (25 år) 321 000 390 750
2012 1947 eller senare 1947 - 1987 (25 år) 330 000 409 500
2013 1948 eller senare 1948 - 1988 (25 år) 333 750 424 500
2014 1949 eller senare 1949 - 1989 (25 år) 333 000 426 750
 2015 1950 eller senare 1950 - 1990 (25 år)  333 750 435 750
 2016 1951 eller senare 1951 - 1991 (25 år) 332 250 444 750
2017 1952 eller senare 1952 - 1992 (25 år) 336 000 461 250
2018 1953 eller senare 1953 - 1993 (25 år) 341 250 468 750
2019 1954 eller senare 1954 - 1994 (25 år) 348 750 483 000
2020 1955 eller senare 1955 - 1995 (25 år) 354 750  501 000
2021 1956 eller senare 1956 - 1997 (24 år) 357 000 511 500
2022 1957 eller senare 1957 - 1999 (23 år) 362 250 532 500
2023 1958 eller senare 1958 - 2001 (22 år) 393 750 557 250
2024 1959 eller senare 1959 - 2002 (22 år) 429 750 571 500

Därför används olika basbelopp

  • Prisbasbelopp (pbb) används för beräkningar till försäkringar.
  • Inkomstbasbelopp (ibb) används för intjänande till Avtals­pension SAF-LO.

Lönesummorna är debiteringsunderlag

Toggle

Den totala lönesumman per anställd används för att beräkna:

FältBeräknas till
Samtliga arbetare TFA, PBF
Samtliga arbetare PBF
Samtliga arbetare med lön upp till 7,5 prisbasbelopp (ej anställda över 65 år) AGS, TGL, AGB, OMST
Samtliga arbetare som omfattas av Avtals­pensionen SAF-LO med lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp Avtals­pension SAF-LO
Samtliga arbetare som omfattas av Avtals­pensionen SAF-LO med lön över 7,5 inkomstbasbelopp Avtals­pension SAF-LO
Samtliga arbetare , över 65 år som omfattas av Avtals­pensionen SAF-LO med lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp Avtals­pension SAF-LO
Samtliga arbetare , över 65 år som omfattas av Avtals­pensionen SAF-LO med lön över 7,5 inkomstbasbelopp Avtals­pension SAF-LO
Samtliga tjänste­män TFA

Flera anställningsperioder för samma arbetstagare och år (återanställning)

Toggle

Fora kan aldrig ta emot flera uppgifter som avser en och samma person per avtal och år. Det vill säga löneprogrammet måste summera om det finns flera löneperioder för samma person och år.

Ta första anställnings­datumet för perioderna och sista till och med datum i den sista perioden. Om det finns flera uppgifter kommer rapportören få ett felmeddelande att samma person förekommer flera gånger i filen.

Fyller intjänandeålder till avtalspensionen SAF-LO under rapporteringsåret

Toggle

Arbetsgivaren rapporterar som vanligt hela rapporteringsperioden och vi kvoterar från födelsemånaden.

Från den månad som den anställde fyller 23 år kvoterar vi lönen med antal dagar för periodens slut. När daglönen är framräknad multipliceras daglönen med antal dagar under perioden. Hänsyn tas också till om den anställde inte har varit anställd hela perioden.

Rättning av tidigare inlämnade uppgifter eller kompletteringar

Toggle

Alla kompletteringar och rättningar som avser rapportering görs i rapporteringstjänsten. Rättningen/ändringen kan göras på två sätt.

  • Ersätta hela filen. Det innebär att tidigare lämnade uppgifter enbart ersätts om de finns med i den nya filen .
  • Söka upp och rätta poster som ska korrigeras manuellt.

Om någon uppgift behöver kompletteras görs det också i rapporteringstjänsten.