Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på samarbetsytan för att:

  • Ta del av produktionsplan
  • Hitta gemensamma dokument

Om du saknar behörighet, prata med din kontaktperson på Fora.

 

Om anslutning till Avtalspension SAF-LO

Varje år är det möjligt för nya pensions­bolag att ansöka om att bli valbara inom Avtals­pension SAF-LO. Detta sker genom ett särskilt anslutningsförfarande där de bolag som uppfyller villkoren och blir godkända av Pensions­nämnden blir valbara alternativ.

Fora genomför på Pensions­nämndens uppdrag anslutning av pensions­bolag för Avtals­pension SAF-LO. Pensions­nämnden fastställer villkoren för anslutningen, ansvarar för tolkningen av Bestämmelser för Avtals­pension SAF-LO samt svarar för samtliga beslut. Pensions­nämnden består av representanter från kollektiv­avtalsparterna Svenskt Näringsliv och LO.

Anslutningsprocessen syftar till att ansluta finansiellt stabila försäkringsgivare och försäkringsprodukter med förmåga att skapa hög pension till låga kostnader. Anslutningen ska resultera i att ett administrations­avtal sluts mellan Fora och de pensions­bolag som lever upp till Pensions­nämndens kriterier.

Nya pensions­bolag som vill bli valbara med sin försäkringsprodukt kan ansöka om detta före 31 augusti via ansökan hos Fora. Ansökningarna utvärderas av Pensions­nämnden som tar beslut om vilka bolag och produkter som uppfyller villkoren och därmed får ansluta sig. Nyanslutna bolag och produkter blir valbara inom Avtals­pension SAF-LO från och med 1 januari året efter godkänd ansökan.

Pensions­nämnden kan en gång per år ta beslut om ändrade anslutningsvillkor för Avtals­pension SAF-LO. De anslutna pensions­bolagen får information om eventuella ändringar senast 31 maj. Senast 31 augusti ska pensions­bolagen svara om de accepterar de nya villkoren eller om de väljer att hoppa av.

Kontaktuppgifter

Pensions­bolag som är intresserade av att veta mer om anslutningsförfarandet för Avtals­pension SAF-LO kan kontakta Partsrelationer på Fora.

Sandra Petersson
Chef Partsrelationer och produkt
sandra.petersson@fora.se
Telefon 08-787 47 72

Anslutning inom Avtals­pension SAF-LO

Anslutningsförfarandet syftar till att få produkter som ger de försäkrade hög pension och ska kännetecknas av låga avgifter, ge möjlighet till en hög avkastning samt levereras av finansiellt stabila försäkringsgivare.