Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Allmänna villkor Mina sidor ESA

BF000229 / Allmänna villkor Mina sidor ESA - Gäller från och med 2019-05-07

Dessa Allmänna villkor för Mina sidor ESA gäller mellan Fora AB, org. nr. 556541-8356, SE-101 56 Stockholm (”Fora”) och organisationer anslutna till Mina sidor ESA.

Dessa Allmänna villkor för Mina sidor ESA gäller användandet av Mina sidor ESA och vänder sig till de organisationer som är anslutna till Mina sidor ESA och de fysiska individer, ESA-huvud­­administratörer och ESAadministratörer, som utsetts att agera på organisationens vägnar.

Definitioner

ESA-huvud­­administratör: En fysisk person som ges behörighet att företräda i organisationens namn på Mina sidor ESA och har en möjlighet att lägga upp ESAadministratörer kopplade till organisationen.

ESA-administratör: En fysisk person som av ESAhuvud­­administratör ges behörighet att företräda organisationens namn på Mina sidor ESA.

1. Allmänt

Tecknandet av tjänsten Mina sidor ESA

ESA-huvud­­administratör/ESA-administratör tecknar sig för tjänsten Mina sidor ESA i samband med att användaren tar del av och accepterar dessa Allmänna villkor för Mina sidor ESA när användaren första gången loggar in på Mina sidor ESA.

2. Inloggning med e-legitimation och behörighet

Tillträde till Mina sidor ESA erhålls genom inloggning via Foras publika webbplats.

2.1 Inloggning med e-legitimation

2.1.1 ESA-huvud­­administratör eller ESA-administratör som loggar in på Mina sidor ESA företräder företaget. Företaget garanterar att sådan(a) administratörer är behöriga att använda Mina sidor ESA.

2.1.2 ESA-huvud­­administratörer kan på Mina sidor ESA  lägga upp ESA-administratörer.

2.1.3 ESA-huvud­­administratören och ESAadministratörer ska säkerställa att ingen obehörig kan använda deras e-legitimation för tillträde till Mina sidor ESA.

2.1.4 Nyregistrering eller byte av ESA-huvud­­administratör görs av behörig firmatecknare på blankett som tillhandahålls av Fora.

2.2 Godkända säkerhetslösningar

ESA-huvud­­administratörer och ESA-administratörer kan logga in med e-legitimation eller e-tjänstelegitimation. Villkoren för användandet av e-legitimationen regleras i det avtal som ingåtts mellan innehavaren av e-legitimationen och utfärdaren av e-legitimationen. Innehavaren förbinder sig också att följa utfärdarens villkor vid användandet av Mina sidor ESA.

3. Tillgänglighet

3.1 Tjänsten Mina sidor ESA är tillgänglig för ESAhuvud­­administratör/ ESA-administratör som accepterat dessa Allmänna villkor för Mina sidor ESA och som har en giltig e-legitimation.

3.2 Fora förbehåller sig rätten att stänga ner Mina sidor ESA på grund av underhåll, driftstopp eller andra störningar som beror på tredje man.

4. Ansvarsbegränsningar

4.1 Fora ansvarar endast för direkt skada som orsakats genom att Fora agerat vårdslöst. Fora ansvarar således inte för indirekt skada eller förlust.

4.2 Fora är aldrig ansvarigt för skada som inträffar genom att ESA-huvud­­administratör/ESA-administratör inte iakttar dessa Allmänna villkor för Mina sidor ESA eller de anvisningar som gäller för användandet av Mina sidor ESA.

4.3 Fora ansvarar inte för tjänster som tillhandahålls av andra företag, såsom tillhandahållande av e-legitimation eller liknande.

4.4 Fora ansvarar inte heller för skada som beror på omständighet som ligger utanför Foras kontroll, såsom lagbud, myndighetsåtgärd, naturkatastrof, brand, översvämning, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan liknande händelse. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Fora själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.

5. Spärra åtkomst av Mina sidor ESA

5.1 Fora förbehåller sig rätten att, vid misstänkt utnyttjande av tjänsten eller om användare bryter mot dessa Allmänna villkor för Mina sidor ESA, spärra kund från Mina sidor ESA.

5.2 Om användare av Mina sidor ESA avlider, försätts i konkurs/likvidation eller om förvaltare enligt föräldrabalken förordnas och Fora får information om detta, har Fora rätt att omgående spärra användaren från Mina sidor ESA.

5.3 Fora har rätt att omedelbart spärra ESAhuvud­­administratörs/ ESA-administratörs tillgång till Mina sidor ESA i det fall Fora bedömer det nödvändigt på grund av tekniska, säkerhetsmässiga, eller andra rättsliga grunder för att skydda Foras, kundernas eller tredjemans intresse.

6. Säkerhet och sekretess

Fora ansvarar för att nödvändiga säkerhetsnivåer för Mina sidor ESA upprätthålls.

7. Upphovsrätt

Mina sidor ESA, den publika webbplatsen, tillika varumärket Fora, tillhör Fora och är upphovsrättsligt skyddat av tillämplig lag. Detta betyder att reproduktion, spridning eller förändring av det upphovsrättsligt skyddade inte lagligen kan ske utan Foras samtycke. Detta hindrar dock inte att sidorna skrivs ut för eget bruk, eller sparas i egen dator.

8. Behandling av personuppgifter

Fora ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med var tid gällande dataskyddslagstiftning. För behandling av personuppgifter enligt dessa Allmänna villkor se Foras publika webbplats.

9. Ändringar

9.1 Fora äger rätt att när som helst ändra dessa Allmänna villkor för Mina sidor ESA, innehållet på Mina sidor ESA och de tekniska förutsättningarna för användandet av tjänsten. Ändringar av de Allmänna villkoren för Mina sidor ESA har verkan gentemot organisation/huvud­­administratör/administratör från och med den trettionde (30) dagen efter att Fora meddelat ändringen, såvida inte myndighets påbud, lagstiftning eller synnerliga skäl föranleder kortare tid.

9.2 Meddelande om ändring av de Allmänna villkoren för Mina sidor ESA lämnas på Foras publika webbplats.

10. Tillämplig lag och tvister

Dessa Allmänna villkor för Mina sidor ESA ska regleras av svensk rätt. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna villkor för Mina sidor ESA ska avgöras av svensk domstol.

Ladda ner villkoren

Allmänna villkor Mina sidor ESA - BF000229
Ladda ner (pdf)

Information om pdf-filer

Toggle

Blanketter, broschyrer och andra nedladdningsbara dokument på fora.se presenteras i så kallat pdf-format. Vi rekommenderar att du använder tilläggsprogrammet Adobe Reader. Det laddar du ner gratis på Adobes webbplats.