Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Statlig ersättning för omställnings- och kompetensstöd

Från och med 1 oktober 2022 kan arbetsgivare som betalar avgift till en registrerad omställningsorganisation få ersättning för denna kostnad enligt lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Ersättningen som arbetsgivare kan få beslutas av Kammarkollegiet. Ansökan och utbetalning administreras av Fora. 

Arbetsgivare som har betalat in avgift till någon av dessa tre omställningsorganisationer kan ha rätt till ersättning genom Fora:

 • Trygghetsfonden TSL
 • TRR Trygghetsrådet
 • Trygghetsrådet TRS

In English

Information about government compensation regulations in English.

Foras och Kammarkollegiets roller

Toggle

Fora har fullmakt att ansöka om ersättning i arbetsgivarens namn och för arbetsgivarens räkning.

Det är Kammarkollegiet som beslutar om ersättning. Fora tar emot ersättningen och vidarebefordrar den till arbetsgivaren.

Ansökan

Toggle

Kollektiv ansökan

Kollektiv­avtalsparterna har gett Fora i uppdrag att, för de arbetsgivare som betalar avgifter genom Fora till TSL, TRR och TRS, kollektivt ansöka om ersättning från Kammarkollegiet. Genom att använda redan upparbetade system och rutiner blir hantering och administration av den kollektiva ansökan enkel och effektiv.

Fora lämnar in ansökan till Kammarkollegiet den 30 september 2024. Ansökan avser då arbetsgivarens inbetalade avgifter för perioden mellan den 1 januari - 31 december 2023. Fora lämnar den information om arbetsgivaren som Kammarkollegiet kräver inklusive retroaktiva ändringar.

Enskild ansökan

En arbetsgivare kan ansöka om ersättning direkt till Kammarkollegiet, en så kallad enskild ansökan. Särskild blankett för enskild ansökan finns på Kammarkollegiets webbplats inför varje ansökningstillfälle. 

Viktigt att känna till vid enskild ansökan:

 • Om arbetsgivaren gör enskild ansökan, utan att återkalla fullmakten hos Fora, anses detta som ett återkallande av fullmakten. Det gäller även om den enskilda ansökan sker efter det att den kollektiva ansökan lämnats in till Kammarkollegiet. Arbetsgivaren bör därför återkalla fullmakten hos Fora innan enskild ansökan om ersättning görs till Kammarkollegiet. Fora kommer att få information från Kammarkollegiet om arbetsgivaren gjort en enskild ansökan.
 • En enskild ansökan innebär att fullmakten sägs upp i sin helhet och arbetsgivaren kommer inte att omfattas av Foras ansökan överhuvudtaget. Det är därför viktigt att arbetsgivaren fortsättningsvis själv ansöker om ersättning för avgifter betalda till samtliga omställningsorganisationer som man betalar avgift till via Fora.
 • Innan enskild ansökan görs till Kammarkollegiet behöver arbetsgivaren kontakta Fora för att få ett underlag som visar inbetalade avgifter som gjorts för TSL, TRR och/eller TRS under perioden 1 januari -31 december 2023. Underlaget som visar inbetalda avgifter och ansökningsblankett skickar arbetsgivaren sedan direkt till Kammarkollegiet.

 

Ersättningens storlek

Toggle

Ersättningen som arbetsgivaren kan få, enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd, motsvarar den avgift (exklusive moms) som under det år ansökan avser betalats till en registrerad omställningsorganisation.

Den statliga ersättningen kan som högst uppgå till 0,15 procent av underlaget för arbetsgivaravgifter som är inrapporterade till Skatteverket.

Ersättningen kan aldrig bli högre än den inbetalda avgiften till omställningsorganisationen. 

Utbetalning av ersättning

Toggle

Den första utbetalningen från Kammarkollegiet sker efter att ansökningstiden gått ut, det vill säga efter den 30 september 2024.

Detta oavsett när under året ansökan kommer in till Kammarkollegiet och oavsett om det är arbetsgivaren eller Fora som lämnat in ansökan.

Krav på bankgiro eller bankkonto

Toggle

För att Fora ska kunna betala ut beslutad ersättning till arbetsgivaren krävs att företaget har ett bankgironummer som är registrerat hos Bankgirocentralen, BGC. Saknas det kan vissa företag anmäla ett svenskt bankkonto till Fora för utbetalning.
Utbetalning görs bara till bankgiro eller svenskt bankkonto som anmälts till Fora, inte genom avi eller på annat sätt.

Anmäl bankgiro så här

Har företaget bankgiro registrerat hos Bankgirocentralen, BGC, behöver ni inte göra något – Fora hämtar uppgifterna därifrån. Om företaget har registrerat flera bankgironummer hos BGC och vill att pengarna betalas ut till ett annat av dessa, kan huvud­­administratör eller administratör ändra bankgironummer för utbetalning på Mina sidor.

Anmäl bankkonto så här

Företag med bolagsformerna enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag vars bankuppgifter inte finns i officiella register, kan anmäla ett svenskt bankkonto för utbetalningar från Fora. För att göra det loggar företagets huvud­­administratör eller administratör in på Mina sidor på fora.se.

 • Anmälan görs under fliken Administration > Företagsuppgifter.
 • Anmälan om bankkonto ska signeras med BankID av företagets firmatecknare. Har företaget flera firmatecknare får de ett e-postmeddelande om att de ska signera dokumentet.
 • När Fora mottagit den signerade anmälan, görs en kontokontroll av det angivna kontot.
 • Endast bankkonton som är kopplade till företagets organisationsnummer godkänns.
 • Anmälan om bankkonto ska göras senast 15 september. 
  Läs mer om anmälan av bankkonto

Om bankkonto saknas

 • Om företaget inte har bankgiro och inte har anmält ett svenskt bankkonto till Fora kommer Fora fortfarande att ansöka om ersättning hos Kammarkollegiet för företagets räkning. Kammarkollegiet kommer också att besluta om företaget har rätt till ersättning och med vilket belopp,  men ersättningen kommer inte att betalas ut till Fora och den kan därför inte heller betalas ut till företaget.
 • Om företaget har anmält ett bankkonto eller bankgiro till Fora som visar sig vara felaktigt kommer inte ersättningen kunna betalas till arbetsgivaren. Den kommer då att återbetalas till Kammarkollegiet.

Viktigt att känna till
I de fall bankkonto saknas eller är felaktigt kommer företaget inte att förlora rätten till ersättning,  men eftersom utbetalning från Kammarkollegiet görs endast en gång per år, kommer utbetalningen att dröja till nästa utbetalningstillfälle. Dessutom krävs att arbetsgivaren då har ett angett ett korrekt bankgiro eller bankkonto hos Fora.

Fullmakt

Toggle

Fora har kollektiv­avtalsparternas uppdrag att administrera ansökan men det faktiska uppdraget att ansöka om ersättning för arbetsgivarens räkning kommer från arbetsgivaren själv genom fullmakt.

Genom de gemensamma villkoren för Afa-försäkringar, Omställnings­försäkring och Avtals­pension SAF-LO lämnar arbetsgivaren fullmakt till Fora att ansöka om ersättningen hos Kammarkollegiet i arbetsgivarens namn och att ta emot beslutet och ersättningen för arbetsgivarens räkning. Fora ska vidarebefordra beslut och ersättning till arbetsgivaren och agerar alltså på uppdrag av arbetsgivaren.

Fullmakten kan återkallas

Om arbetsgivaren vill återkalla fullmakten ska det göras på särskild blankett. 

Av administrativa skäl måste fullmakten återkallas hos Fora senast 10 arbetsdagar innan ansökan lämnas till Kammarkollegiet. Om ansökan inte återkallas i tid kommer arbetsgivaren ingå i den kollektiva ansökan till Kammarkollegiet. Återkallas fullmakten ansvarar arbetsgivaren själv för att ansöka och lämna de uppgifter som Kammarkollegiet kräver.

Om arbetsgivaren har ansökt om ersättning direkt hos Kammarkollegiet, så kallad enskild ansökan, utan att återkalla fullmakten hos Fora anses detta som ett återkallande av fullmakten. Det gäller även om den enskilda ansökan sker efter det att den kollektiva ansökan inlämnats till Kammarkollegiet. Fullmakten bör därför återkallas hos Fora innan arbetsgivaren lämnar in en egen ansökan om ersättning direkt hos Kammarkollegiet. Fora kommer att få information från Kammarkollegiet om arbetsgivaren gjort en enskild ansökan.

Observera att fullmakten gäller för ansökan om ersättning för betalda avgifter till samtliga omställningsorganisationer arbetsgivaren betalar avgifter till via Fora. Ett återkallande av fullmakten gäller också samtliga omställningsorganisationer arbetsgivaren betalar avgift till och kan inte delas upp att avse endast en viss eller vissa omställningsorganisationer.
Även en enskild ansökan innebär att fullmakten sägs upp i sin helhet och att arbetsgivaren inte kommer att omfattas av Foras ansökan överhuvudtaget. Det är därför viktigt att arbetsgivaren, vid enskild ansökan, själv ansöker om ersättning för avgifter till samtliga omställningsorganisationer som man betalar avgift till via Fora.

Ett återkallande av fullmakten gäller tills vidare och Fora kommer inte ansöka åt arbetsgivaren för de år som fullmakten är återkallad. Även om fullmakten har återkallats kommer Fora att lämna viss information till Kammarkollegiet i enlighet med lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Arbetsgivaren kan åter lämna fullmakt till Fora att administrera ansökan för kommande år.

Omprövning och överklagande

Toggle

Arbetsgivaren måste själv begära omprövning eller överklaga direkt hos Kammarkollegiet om arbetsgivaren inte är nöjd med beslutet. Det ingår inte i Foras uppdrag att begära omprövning av Kammarkollegiets beslut eller överklaga beslut för arbetsgivarens räkning.

Begär omprövning inom tre veckor
Arbetsgivaren anses ha mottagit beslutet när Fora elektroniskt fått beslutet från Kammarkollegiet och har då tre veckor på sig att begära omprövning eller överklaga beslutet. Det är därför viktigt att arbetsgivaren håller sig uppdaterad om informationen på Mina sidor. Informationen kommer att finnas där inom ett par dagar från det att Fora tagit emot beslutet från Kammarkollegiet. Brevet med informationen tar lite längre tid.

Arbetsgivaren har själv skyldighet att agera för att inte tiden för överklagande ska löpa ut. Fora tar inte ansvar för arbetsgivarens försening.

Retroaktiva ändringar

Toggle

Fora kommer att lämna information till Kammarkollegiet om eventuella ändringar som kan påverka beviljad ersättning från tidigare år. Sådan information kan bland annat avse förändrade lönesummor eller betalad avgift till en registrerad omställningsorganisation. Det finns skyldighet enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd att anmäla sådana förändringar som kan påverka det som ansökan avser.

Fora kommer att lämna information till Kammarkollegiet om retroaktiva ändringar de kommande, för närvarande, två åren efter det år ansökan avser. Informationen kan innebära att ersättning som avser tidigare år ändras. En arbetsgivare kan i vissa fall bli återbetalningsskyldig.
Arbetsgivaren ansvarar alltid fullt ut för informationen och ska se till att denna är korrekt.

Om arbetsgivaren anser att för lite ersättning betalats ut måste arbetsgivaren själv begära omprövning av eller överklaga Kammarkollegiets beslut, se vidare under Omprövning och överklagande.

Om fullmakten sagts upp kommer Fora att informera Kammarkollegiet om ändringar som avser de år som fullmakten gällt. Fora kommer inte informera Kammarkollegiet om ändringar som avser de år fullmakten inte gällt om inte kravet framgår av lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Viktig information om särskilda förutsättningar för att ingå i ansökan

Toggle

För att en arbetsgivare ska ingå i den kollektiva ansökan krävs att man har

 • rapporterat löneuppgifter i vederbörlig ordning,
 • betalat avtalad avgift till den registrerade omställningsorganisationen för det år ansökan avser och
 • lämnat de uppgifter som krävs för att administrera ansökan om ersättning från Kammarkollegiet.

För bolag som inte har ett svenskt organisationsnummer kommer Kammarkollegiet inte fatta beslut om ersättning. 

Vissa arbetsgivare som har betalat avgift till en registrerad omställningsorganisation på grund av kollektiv­avtal men som inte omfattas av de nya huvud- respektive kollektiv­avtalen som tillhandahåller grundläggande omställnings- och kompetensstöd enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd, omfattas inte av fullmakten eller Foras uppdrag och ingår därmed inte i den kollektiva ansökan.

Kontakta din registrerade omställningsorganisation för slutligt besked om du omfattas av de nya reglerna.

Bakgrund

Toggle

En ny lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd trädde i kraft den 30 juni 2022.

Lagen innehåller bestämmelser om ett offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd till enskilda personer som förvärvsarbetar eller senast har förvärvsarbetat i Sverige hos en arbetsgivare som

 • är registrerad hos Skatteverket
 • inte är bunden av kollektiv­avtal och
 • inte finansierar en registrerad omställningsorganisation.

Den nya lagen innehåller också bestämmelser om ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer som tillhandahåller grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Enligt Huvud­avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO ska Kollektiv­avtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL (TSL) tillhandahålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd från och med den 1 oktober 2022 och enligt Kollektiv­avtal om omställnings­försäkring för arbetare mellan Svenskt Näringsliv och LO ska TSL tillhandahålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd från och med den 1 oktober 2022. I huvud­avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK anges att Kollektiv­avtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet (TRR) ska tillhandahålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd från och med den 1 oktober 2022 och enligt Huvud­avtal mellan Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK ska Kollektiv­avtalsstiftelsen Trygghetsrådet TRS (TRS) tillhandahålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd från och med den 1 oktober 2022.

TSL, TRR och TRS är registrerade omställningsorganisationer hos Kammarkollegiet.

Enligt motiven till lagen ska det finnas möjlighet till förenklad administration av den statliga ersättningen till arbetsgivare genom att ge administrationsbolag som skapats för att administrera kollektiv­avtalade försäkringar uppdraget att kollektivt ansöka om och ta emot ersättning för flera arbetsgivare. Genom att använda redan upparbetade system och rutiner kommer hanteringen att förenklas och effektiviseras.

Mot bakgrund av ovanstående har kollektiv­avtalsparterna gett Fora i uppdrag att, för arbetsgivare som betalar avgifter genom Fora till TSL, TRR och TRS, ansöka om ersättning från Kammarkollegiet i enlighet med lagen om omställnings- och kompetensstöd.

Kammarkollegiet beslutar om ersättningen och Fora tar emot och överför beslutad ersättning till arbetsgivaren.

Personuppgifter

Toggle

För enskilda firmor kommer Fora att överföra personuppgifter till Kammarkollegiet i form av personnummer på innehavaren.

Frågor & svar

Mitt företag har flera bankgiron registrerade hos Fora, spelar det någon roll?

Har det skett en ombildning/fusion/verksamhetsöverlåtelse av företaget?

Kan jag kvitta den statliga ersättningen mot innestående fakturor hos Fora?

Har du frågor om bokföring, skatt och moms av den statliga ersättningen?

När betalas pengarna ut?

Vilket konto kommer pengarna sättas in på?

Var kan jag hitta mitt beslutsbrev?

Hur går ansökan till?

Vem kommer att administrera och genomföra utbetalningarna?

Tar Fora ut någon avgift för att göra ansökan och utbetalning?

Jag har ett utländskt företag som är verksamt i Sverige, men saknar svenskt bankkonto. Vad gör jag?

Jag har ett utländskt företag och vill registrera ett svenskt bankkonto hos Fora. Hur gör jag?

  Ring kundservice

  Helgfria vardagar 08.00-17.00
  08-787 40 10

  Mellan 11.00 - 13.00 ringer många till oss. Om du har möjlighet att ringa någon annan tid så får du hjälp snabbare.

  Skicka e-post via Mina sidor

  För att få svar i ärenden som rör ett specifikt avtal eller där personuppgifter behöver anges eller dokument bifogas. Logga in för att kommunicera säkert med kundservice.

  Kontaktuppgifter

  Postadress
  Fora AB
  101 56 Stockholm

  Leveransadress för bud och paket
  Sveavägen 44, Stockholm

  Öppettider
  Bud och leveranser: 08.10 - 16.45
  (16 maj - 15 september 08.10 - 15.45).

  Observera!
  Vi tar inte emot annat än bokade eller nödvändiga besök
  (bud, företagspost och liknande) på vårt kontor.