Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Kundservice
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Den bästa förmånen

Den 27 september firar vi Tjänstepensionens dag. Alla som arbetar och betalar skatt tjänar in till sin allmänna pension. Tjänstepensionen kommer däremot via arbetsgivaren och är en stor del av den framtida pensionen. Därför är tjänstepension den absolut bästa förmånen arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Problem med e-faktura
En del kunder har problem med att få sina e-fakturor. Vi rekommenderar att ni som inte fått fakturan loggar in på Mina sidor och laddar ner fakturan där.
Vi arbetar med att lösa problemet. 

Så hanterar Fora personuppgifter

Här ser du vilka personuppgifter vi hanterar, varför, varifrån vi får uppgifterna, vad vi gör med dem och vilka som får ta del av dem.

Foras behandling av personuppgifter regleras av Dataskyddsförordningen

Förordningen syftar till att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter och särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Fora är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Fora behandlar på grund av att en företagskund tecknat ett försäkringsavtal med Fora. Det innebär att Fora ansvarar för att personuppgifterna hanteras enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Företagskunder behöver alltså inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Fora.

Dataskyddsförordningen
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR).

Ändamålet med Foras behandling av personuppgifterna

Toggle

Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO. Det betyder att privatanställda arbetare gör valen kring sin tjänstepension hos Fora. Vår roll är också att underlätta för arbetsgivare att administrera Avtalspension SAF-LO och andra kollektivavtalade försäkringar. Cirka 4 miljoner individer omfattas av försäkringarna som vi administrerar och varje år förmedlas drygt 19 miljarder kronor i premier och avgifter från företag till pensionsförvaltare. Fora ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO och drivs utan vinstintresse.

För behandling av personuppgifter inom vårt uppdrag grundar vi i huvudsak oss på den lagliga grunden rättslig förpliktelse, som inbegriper kollektivavtal, avseende de försäkringsavtal som grundar sig på ett kollektivavtal. När vi behandlar personuppgifter på grund av försäkringsavtal som inte har grund i kollektivavtal grundar vi vår behandling på en intresseavvägning där vi tillvaratar den registrerades intresse av försäkringsskydd.

Fora är i huvudsak personuppgiftsansvariga för personuppgifter som Fora behandlar och bestämmer ändamålen och medlen för sådan behandling. Vissa personuppgifter behandlar Fora som personuppgiftsbiträde för pensionsförvaltare, som då ansvarar för personuppgiftsbehandlingen.

De här personuppgifterna behandlar Fora

Toggle

För att kunna utföra våra arbetsuppgifter samlar vi in och behandlar personuppgifter som personnummer, för- och efternamn, adressuppgifter, uppgifter om familjehändelser (civilstånd och barn), hälsouppgifter, anställningsuppgifter, val av pensionsförvaltare samt uppgift om familjeskydd och förmånstagarförordnande.

Vi kan även komma att spela in samtal när du ringer in till oss. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare och förbättra vårt arbetssätt.

Vi tillhandahåller ett samlat avtalsregister (ESA-portalen) åt Svenskt Näringsliv och LO, vilket vi är personuppgiftsansvariga för. I syfte att ge användare tillgång till tjänsten kan Fora komma att inhämta användarnas identitetsuppgifter.

Därför behöver Fora uppgifterna

Toggle

Fora behöver uppgifterna för att kunna göra premieberäkningar, förmedla premier till rätt pensionsförvaltare, hantera och till AFA Försäkring överföra uppgifter och premier för riskförsäkringar, hantera kommunikation, utföra kvalitetsarbete samt för att sköta övriga uppdrag.

Fora inhämtar och skickar vidare personuppgifter

Toggle

Personuppgifterna har inhämtats från din/dina arbetsgivare, dig själv, pensionsförvaltare, offentliga register såsom Spar (genom företaget Bisnode), folkbokföringen (Skatteverket) och i vissa fall sjukjournaler (för hälsoprövning). Informationen har vi fått via blanketter, brev, telefon och filöverföring.

Fora lämnar ut dina personuppgifter till AFA Försäkring, berörd pensionsförvaltare och pensionskassor. Personuppgifter kan även lämnas ut till myndigheter om det ställs krav i lag eller efter beslut av myndighet. Ibland anlitar Fora externa resurser för att hantera arbetsuppgifter eller för att till exempel göra kundundersökningar.

Dessa samarbetspartners måste då få viss begränsad tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag. Vi ansvarar för, och ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra underleverantörer som när vi själva behandlar personuppgifter.

Fora kan komma att behandla och överföra personuppgifter utanför EU/EES. I de fall personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Fora vidta åtgärder för att säkerställa att överföringen av personuppgifter sker på ett lagligt sätt.

Så länge sparas dina personuppgifter

Toggle

Fora sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla något av ändamålen som uppgifterna samlades in för och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än för det uttryckliga ändamålet kan det vara för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och skattelagstiftning. Då sparar vi uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter

Toggle

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du vissa rättigheter, nedan beskriver vi kort dessa:

  • Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång) Du har rätt att se vilka uppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna genom att begära ett registerutdrag.
  • Rätt till rättelse Om du upptäcker att någon uppgift är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.
  • Rätt till radering Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska radera uppgifter om dig, exempelvis om vi behandlar personuppgifter grundat på ett samtycke och du återkallar detta. Många gånger har vi en legal skyldighet som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.
  • Rätt till begränsning Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du exempelvis begär rättelse eftersom du anser att personuppgifterna vi behandlar är felaktiga kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
  • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling Du har rätt att invända mot vissa behandlingar av dina personuppgifter. Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.
  • Rätt till dataportabilitet Du har rätt till dataportabilitet (överföring av personuppgifter) om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ett samtycke inhämtat från dig eller på grund av fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Kontakta dataskyddsombudet på Fora

Toggle

Vill du ansöka om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska du göra detta skriftligen till Fora. Önskar du ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas av Skiljenämnden för Arbetsmarknadsförsäkring måste du skicka en separat skriftlig begäran dit.

Om du inte är nöjd med hur Fora behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Foras kundservice på telefon 08-787 40 10.

Du kan också vända dig till Foras dataskyddsombud Anna Hammarberg, adress Fora AB, Dataskyddsombud, 101 56 eller e-post dpo@fora.se.

Du har också rätt att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon 08-657 61 00, e-post imy@imy.se.