Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Foras etikpolicy

Fora måste upprätthålla en hög standard vad gäller etiskt agerande. Fora har därför valt att eftersträva att efterleva Finansinspektionens allmänna råd om riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn. 

Ändamålet med Etikpolicy är att säkerställa att den verksamhet som bedrivs av Fora vid varje tidpunkt bedrivs inom ramen för gällande regelverk och på ett etiskt godtagbart sätt.

Denna policy är tillämplig för Foras styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av Foras verksamhet.

Styrelsen ansvarar för att Fora drivs i enlighet med de regler som gäller för verksamheten. Foras policyer ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.