Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Om Fora
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Information med anledning av Coronaviruset

Det kommer många frågor till Fora med anledning av Coronaviruset. Därför har vi samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Klagomålshantering

För oss är det viktigt att du som kund blir nöjd. Därför vill vi att du vänder dig till oss om du har synpunkter på handläggningen av ditt ärende och naturligtvis är det kostnadsfritt.

Har du synpunkter på Foras hantering av ditt ärende ber vi dig kontakta din handläggare i första hand. Kontaktuppgifter till din handläggare hittar du i brev från oss. Om du inte vet vem din handläggare är kan du vända dig till vår kundservice på telefonnummer 08-787 40 10 så hjälper de dig med kontaktuppgifterna.

Exempel på klagomål kan vara själva hanteringen av ett ärende kopplat till Foras tjänster, exempelvis sen eller felaktig hantering.

Ärenden som berör tolkning och tillämpning av kollektivavtal prövas av Pensionsnämnden, Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar och Skiljenämnden samt hanteras av respektive nämnd.

Har du däremot synpunkter på försäkringsprodukter och skaderegleringsärenden ber vi dig kontakta försäkringsbolagen direkt.

Klagomål kring hantering av ärende

Toggle

Foras klagomålsgrupp

Om du efter kontakten med din handläggare fortfarande har synpunkter på Foras hantering av ditt ärende är du välkommen att framföra detta skriftligen till Foras klagomålsgrupp. Ditt ärende kommer då att omprövas utifrån din skriftliga redogörelse och omprövningen är helt kostnadsfri för dig som kund. Resultatet av omprövningen skickas som ett skriftligt beslut till dig.

Foras chefsjurist är klagomålsansvarig och ansvarar ytterst för frågor som rör Foras klagomålshantering.

Vid klagomål
För att vi ska kunna behandla ditt ärende på bästa sätt behöver vi nedan information skriftligen från dig.

  • Fullständiga kontaktuppgifter
  • Önskat resultat
  • Kund- och/eller ärendenummer
  • Orsak till missnöje
  • Underskrift

Ärendet skickas till:
Fora AB
Klagomålsgruppen
Sveavägen 44
101 56 Stockholm

Allmän hjälp om du inte är nöjd

Toggle

Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kostnadsfritt vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå eller till Konsumentvägledningen i din kommun (detta gäller endast konsumenter och ärenden som faller utanför näringsverksamhet).

Konsumenternas försäkringsbyrå

Hos Konsumenternas försäkringsbyrå kan du få hjälp och rådgivning med att tolka försäkringsvillkor, förklaringar av försäkringstermer och begrepp. Du kan även hitta information om hur du gör för att överklaga ett beslut.

Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon 08-22 58 00

Kommunal konsumentvägledare

Allmän hjälp med råd i enskilda tvister och ärenden kan du också få hos konsumentvägledaren i din kommun. Dessa arbetare i nära kontakt med Konsumentverket.

Tvist

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon 08-508 860 00

Allmän domstol

Du kan även vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer.

Prövningsmöjligheter

Toggle

Fora är kansli för olika partsammansatta nämnder som har i uppdrag att ompröva beslut som fattats där du som kund är missnöjd över själva beslutet till följd av tolkningen eller tillämpningen av kollektivavtalet. Nämnderna omprövar inte eventuellt missnöje med själva handläggningen av ärendet. 

För att få ett beslut omprövat är det viktigt att du gör en skriftlig överklagan och att denna skickas till rätt instans:

Pensionsnämnden för Avtalspension SAF-LO

Toggle

Önskar du få ett beslut som handlar om bestämmelser för Avtalspension SAF-LO omprövat vänder du dig till Pensionsnämnden.

Pensionsnämnden är en partssammansatt nämnd med representanter från Svenskt Näringsliv och LO. Nämnden ansvarar för tolkning av överenskommelsen om Avtalspension SAF-LO, godkänner tillämpningsregler och är rådgivande till de försäkringsgivare som handhar Avtalspension SAF-LO.

Nämnden har sitt kansli i Foras lokaler.

Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar

Toggle

Önskar du få ett beslut som handlar om de gemensamma villkoren för AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO omprövat vänder du dig till Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar är en partssammansatt nämnd med representanter från Svenskt Näringsliv, LO, PTK, Sveriges Kommuner och Regioner samt Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Nämnden ansvarar för tolkningen av de gemensamma försäkringsvillkoren för Avtalspension SAF-LO, Avtalsgruppsjukförsäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, Försäkring om avgångsbidrag, Tjänstegrupplivförsäkring och Föräldrarpenningtillägg.

Nämnden bistår också både försäkringsgivarna och Fora med råd och har sitt kansli i Foras lokaler.

Ansökan om att kvarstå i tidigare försäkringslösning

Företag som ska byta pensionsplan/försäkringsavtal kan ansöka hos Försäkringsnämnden om att låta anställda vara kvar i den tidigare lösningen på grund av ålder eller sjukdom.

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar

Toggle

Instansen för omprövning av beslut som fattats i Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar eller i Pensionsnämnden är Skiljenämnden.

Uppkommer tvist om tolkning och tillämpning av försäkringsavtal eller försäkringsvillkor rörande försäkringarna eller andra fastställda bestämmelser har man som part i tvisten alltid rätt att överklaga till Skiljenämnden eller direkt till Allmän domstol.

Innan tvist upptas till avgörande i Skiljenämnden ska omprövning eller nämndprövning i Pensionsnämnden eller Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar ha ägt rum. Något krav på nämndprövning krävs inte, men kan vara bra att göra då prövningen är kostnadsfri.

Den som överklagar till Skiljenämnden betalar en avgift motsvarande fyra procent av prisbasbeloppet. För närvarande är avgiften 1 800 kr (2018). Avgiften betalas till Fora på plusgirokonto 113 89 58-2.
Ansökningsavgiften betalas tillbaka om ditt yrkande helt eller delvis godtas av Skiljenämnden.

Allmän domstol
Du kan alltid vända dig direkt till Allmän domstol. Om du väljer att vända dig till Allmän domstol kan du inte få ditt ärende prövat hos Skiljenämnden.