Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Information

Viktig information: Mina sidor kommer under perioden torsdagen den 7 mars kl 17.00 till tisdagen den 12 mars kl 08.00 vara stängda för en större, planerad driftssättning.
Det innebär att du som kund till exempel inte kan månadsrapportera eller använda andra e-tjänster under de här dagarna.

Uppgifter som behövs om anställda

information
Information med tidsbegränsad giltighet

Informationen berör den slutliga rapporteringen av 2023 års löner. För månads­rapportering, som startar i februari 2024, gäller annan information.
Läs mer om månads­rapportering

När du samlar ihop uppgifterna inför rapporteringen av slutliga löner, behöver du veta vilka anställda som ska tas med och vilka uppgifter du behöver ta fram om dem. 

Alla som fått lön utbetald under året ska tas med. Det spelar ingen roll vilken anställnings­form den anställda har haft  –  tillsvidareanställd, timanställd, extraanställd, vikarie, anställd med lönebidrag – alla ska tas med.

Även personer som har slutat under året ska tas med.

Ägare som räknas som företagare, samt i vissa fall deras familjemedlemmar, ska inte tas med.

Uppgifter som behövs om arbetare

Toggle

För att företagets arbetare ska få korrekta premier inbetalda till sin Avtals­pension SAF-LO är det viktigt att rätt personer och uppgifter rapporteras in.

 • Samtliga arbetare som inte har fyllt 65 år ska rapporteras in med namn, personnummer (tio siffror) och bruttolön.
 • För arbetare som fyllt 65 under året är det lönen till och med månaden innan den anställde fyllde 65 år som ska tas med.
 • För arbetare som fyllt 65 år och har en överenskommelse om fortsatt intjänande till Avtals­pension SAF-LO ska hela årets lön rapporteras in.
 • För arbetare som anställts under året behövs datum för när anställningen började.
 • För de arbetare som slutat under året (eller som blivit tjänsteman) behövs datum för händelsen.

Märk upp med kollektiv­avtal

Om det finns anställda som omfattas av extra pensions­avsättning eller deltids­pensions­avsättning, ska de märkas upp med vilket kollektiv­avtal de tillhör.

Anställda utan svenskt personnummer

Även anställda som saknar svenskt personnummer ska tas med i rapporteringen av slutliga löner.

 • Har personen ett samordningsnummer används det i Foras e-tjänst för rapportering. 
 • Även de som saknar både personnummer och samordningsnummer måste rapporteras in. I rapporteringstjänsten fylls födelsedatum (år, månad, dag) i, samt personens hemadress. Har ni inte uppgifter om hemadress, ska arbetsgivarens adress fyllas i.

Uppgifter som behövs om tjänstemän

Toggle

Tjänste­män omfattas av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA, och oftast TRR Trygghetsrådet. För att kunna beräkna premierna behöver Fora veta den sammanlagda utbetalda bruttolönen för företagets tjänste­män.

 • Bruttolönen för samtliga tjänste­män som inte har fyllt 65 år ska räknas med.
 • För tjänste­män som fyllt 65 under året är det bruttolönen till och med månaden innan den anställde fyllde 65 år som ska tas med.

När företaget tecknat tilläggs­försäkringar för tjänste­män ska även den del av lönesumman som ligger under 7,5 prisbasbelopp rapporteras. Det är bara tjänste­män som inte fyllt 65 år som ska tas med.

Uppgifter som behövs om företagets ägare/företagare

Toggle

En ägare som räknas som företagare ska inte ingå i rapporteringen av slutliga löner.

 • Bolagsform, ägarandel och familjerelation avgör om en person som är verksam i företaget ska räknas som företagare eller som anställd. 
 • Om personen inte räknas som företagare, ska hen rapporteras som arbetare eller tjänsteman.

Uppgifter som behövs om vd

Toggle

Vd:s lön rapporteras olika beroende på om vd räknas som tjänsteman, arbetare eller företagare.

 • Om vd räknas som arbetare rapporteras lönen in som en arbetarlön.
 • Om vd räknas som tjänsteman ska lönen ingå i lönesumman för tjänste­män.
 • Om vd räknas som företagare ska lönen inte tas med i rapporteringen till Fora.

Så skiljer du på arbetare, tjänstemän och företagare

Toggle

Så skiljer du på arbetare, tjänste­män och företagare

Genom försäkrings­avtalet med Fora omfattas arbetare av tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO och försäkringar vid bland annat sjukdom och föräldraledighet. Tjänste­män och företagare omfattas endast av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA.